Informujemy, że w zakresie określonym w obowiązujących przepisach
o ochronie danych osobowych lub niezbędnych dla świadczonej pomocy prawnej, Polter Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, NIP 6462978370, KRS 0000797487, Regon 384005296, jest administratorem Państwa danych osobowych. Inspektorem ochrony danych jest Pan Tomasz Grabowski e-mail:t.grabowski@polter-group.pl

Dane przetwarzane są odpowiednio w celu wykonania usług prawniczych lub innej umowy, na podstawie udzielonej zgody, a podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowią odpowiednio art. 6 ust. 1 lit a, b, c lub art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W zależności od kategorii powierzonej sprawy lub postępowania, odbiorcami danych osobowych są organy publiczne lub strony przeciwne sporu lub jego współuczestnicy lub pełnomocnicy tych osób. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania powierzonej sprawy lub trwania postępowania, a po tym okresie do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, co oznacza, że dla wykonania przez nas umowy niezbędne jest podanie tych danych, niepodanie danych uniemożliwia wykonanie umowy.